Относно Norint Sp. z o.o.

NORINT Sp. z o. o. Ние сме фирма-посредник, която специализира в набирането на работници от строителната, автомобилната и медицинската промишленост за легална работа в Норвегия. Осигуряваме заетост въз основа на трудов договор, който гарантира необходимите здравни застраховки и застраховки за злополука, както и пенсионни осигуровки. Оказваме Ви съдействие при всеки етап от процеса на набирането на персонал.

ЦЕННОСТИ Norint

Нашата компания работи и развива бизнес на основата на 4 ценности:

  1. Хора (кандидати, партньори и служители).
  2. Доверие.
  3. Професионализъм.
  4. Ангажираност.

NORINT като компания е съставена от хора, които работят за хора. Посредничейки между ангажиран и желаещ кандидат за работа и норвежки работодател, ние разбираме нуждите и на двете страни, като полагаме всички усилия за изграждане на сътрудничество и заетост. В ежедневната си работа сме отговорни, открити и комуникативни. Нашият международен екип, макар и малък, ежедневно общува на три езика: полски, английски и норвежки.

ЦЕННОСТИ Norint

Нашата компания работи и развива бизнес на основата на 4 ценности:

  1. Хора (кандидати, партньори и служители).
  2. Доверие.
  3. Професионализъм.
  4. Ангажираност.

NORINT като компания е съставена от хора, които работят за хора. Посредничейки между ангажиран и желаещ кандидат за работа и норвежки работодател, ние разбираме нуждите и на двете страни, като полагаме всички усилия за изграждане на сътрудничество и заетост. В ежедневната си работа сме отговорни, открити и комуникативни. Нашият международен екип, макар и малък, ежедневно общува на три езика: полски, английски и норвежки.

ВИЖДАНЕ Norint

Нашето виждане е да бъдем полски лидер в областта на трудовото посредничество на пазара на труда в Скандинавия и Западна Европа. Всеки ден, работейки в международен екип, ние разбираме нуждите на кандидатите, търсещи работа, и на нашите клиенти и гъвкаво реагираме на променящите се нужди на пазара.

GDPR

Администраторът на лични данни (наричан по-долу “Администраторът”) е Norint Sp. z o. o., със седалище Mizerna 16, 34-440 Kluszkowce, данъчен идентификационен номер NIP: 7352871737

С каква цел обработваме лични данни:

■ За да предприемем действия преди сключването на договора и за сключването и изпълнението на договора,

■ За информационни и маркетингови цели само въз основа на съгласие в съответствие със съдържанието на даденото съгласие.

■ За защита срещу външни и вътрешни заплахи (повишаване на безопасността на служителите и технологичната сигурност)

■ За наемане на служители и провеждане на процедури за набиране на персонал

Колко време обработваме личните данни:

В зависимост от целта на обработката личните данни се съхраняват

■ За срока на действие на договора и след неговото прекратяване, за да се изпълни законово задължение, което е вменено на Администратора

■ За период, съответстващ на приложимото законодателство

■ И в случай на правно обосновани цели на Администратора, включително продажби и директен маркетинг, докато субектът на данните не оттегли съгласието си.

На кого поверяваме и споделяме лични данни:

Получените лични данни на клиентите на фирмата-​посредник могат да бъдат предоставени на работодатели, компании, предоставящи транспортни услуги в случай на резервация на самолетни и железопътни билети и т.н., пощенски оператори, куриерски компании, организации, предоставящи консултантски услуги на Norint Sp. z o. o., правоприлагащи органи.

Можем да поверим лични данни за обработване от наше име на субекти, които ни предоставят услуги по поддръжка, напр. хостинг на уебсайтове, изпращане на бюлетин, предоставяне на счетоводни услуги, правни услуги и сервизна поддръжка на нашите ИТ системи.

Права на лицето, чиито данни обработваме:

Лицето има право на достъп до личните си данни и право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, право на прехвърляне на данни, право на възражение, право на оттегляне на съгласието по всяко време.

 

Физическо лице има право да подаде жалба до Службата за защита на личните данни, ако счита, че обработването на личните му данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (Официален вестник на ЕС L 119 от 4 май 2016 г.).