Политика за поверителност

Политиката за поверителност описва правилата, по които обработваме информация за Вас, включително лични данни и бисквитки, т.е. "бисквитки".

 1. Информационна клауза:

Администраторът на лични данни (наричан по-долу “Администраторът”) е Norint Sp. z o. o., със седалище Mizerna 16, 34-440 Kluszkowce, данъчен идентификационен номер NIP: 7352871737

С каква цел обработваме лични данни:

* за предприемане на действия преди сключването на договора и за сключване и изпълнение на договора,

* за информационни и маркетингови цели само въз основа на съгласие в съответствие със съдържанието на даденото съгласие.

* за защита срещу външни и вътрешни заплахи (повишаване на безопасността на служителите и технологичната сигурност)

* за наемане на служители и извършване на процедури за набиране на персонал

Колко време обработваме личните данни:

В зависимост от целта на обработката личните данни се съхраняват

* за срока на действие на договора и след неговото прекратяване, за да се изпълни правно задължение на Администратора,

* за период, съответстващ на приложимото законодателство

* и в случай на законово обосновани цели на Администратора, включително продажби и директен маркетинг, докато субектът на данните не оттегли съгласието си.

На кого поверяваме и споделяме лични данни:

Получените лични данни на потребителите на фирмата-посредник могат да бъдат предоставени на работодатели, компании, предоставящи транспортни услуги в случай на резервация на самолетни билети, билети за влак и т.н., пощенски оператори, куриерски фирми, лица, предоставящи консултантски услуги на Norint Sp. z o.o., както и на правоприлагащи органи.

Можем да поверим лични данни за целите на обработката на субекти, които предоставят услуги по поддръжка от наше име, например: уеб хостинг, изпращане на бюлетини, счетоводни услуги, правни услуги, както и сервизна поддръжка на нашите ИТ системи.

 

Права, които се предоставят на потребителите, чиито данни се обработват:

Физическото лице има право на достъп до своите лични данни и право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, право на прехвърляне на данни, право на повдигане на възражения, право на оттегляне на съгласието по всяко време.

Физическото лице има право да подаде жалба до главния инспектор по защита на личните данни, при считане, че обработването на лични данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на потребителите във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (Официален Вестник ЕС L 119, 04.05.2016 г.).

 1. Настоящата политика се прилага за Уебсайта, функциониращ под URL адрес: www.norint.pl
 2. Оператор на уебсайта и администратор на лични данни е: Norint LIMITED LIABILITY COMPANY Mizerna 16, 34-440 Kluszkowce.
 3. За да изтриете данни или да ги редактирате, можете да се свържете с администратора на данни на следния имейл адрес: rekrutacja@norint.pl
 4. Операторът е администратор на Вашите лични данни във връзка с данните, предоставени доброволно на Уебсайта.
 5. Личните данни, получени чрез уебсайта, няма да бъдат разкривани на външни организации, с изключение на нашите доверени партньори, за цели, свързани с набирането и подбора на служители, освен ако задължението за разкриване на такива данни не е наше съгласно приложимото законодателство.
 6. Уебсайтът изпълнява функциите за получаване на информация за потребителите и тяхното поведение по следния начин:
 7. Чрез данни, въведени доброволно във формулярите, които се въвеждат в системите на Оператора.
 8. Чрез запазване на файлове с бисквитки в крайните устройства (т.нар. “бисквитки”). Ние използваме само бисквитки за проследяване. Повечето от тези “бисквитки” съществуват само по време на сесията или “посещението” на уебсайта. Нито една от тях не съдържа информация, позволяваща на други лица да се свържат с Клиента по електронен път, чрез електронна или рекламна поща.
 9. Избрани методи за защита на данните, използвани от Оператора
 10. Местата за влизане и въвеждане на лични данни са защитени в слоя за предаване (SSL сертификат). Благодарение на това личните данни и данните за вход, въведени на уебсайта, се криптират на компютъра на потребителя и могат да бъдат прочетени само на целевия сървър.
 11. Операторът периодично сменя своите административни пароли.
 12. За да защити данните, Операторът редовно архивира файловете.
 13. Важен елемент от защитата на данните е редовното актуализиране на целия софтуер, използван от Оператора за обработване на лични данни, което по-специално означава редовни актуализации на програмните компоненти.
 14. Хостинг
 15. Уебсайтът се хоства (технически поддържа) от сървърите на оператора: ovh.pl
 16. Вашите права и допълнителна информация за това как да използвате данните
 17. В някои ситуации Администраторът има право да предава Вашите лични данни на други получатели, ако това е необходимо за изпълнение на сключения с Вас договор или за изпълнение на задълженията, които има Администраторът. Това се отнася за такива групи получатели:

за хостинг компания на доверителна основа

или упълномощени служители и сътрудници, които използват данните за постигане на целта на сайта

 1. Вашите лични данни се обработват от Администратора за срок, не по-дълъг от необходимия за извършване на свързаните с тях дейности, посочени в отделни разпоредби (напр. за счетоводството). По отношение на маркетинговите данни данните няма да бъдат обработвани за повече от 2 години.
 2. Имате право да поискате от Администратора:

достъп до лични данни, които Ви засягат,

коригирането им,

тяхното премахване

тяхното ограничаване

и/или прехвърлянето им.

 1. Имате право да възразите срещу обработването, посочено в точка 3.3, буква в), на обработването на лични данни за целите на упражняването на законно обосновани интереси, преследвани от Администратора, включително профилиране, но правото на възражение не може да бъде упражнено, ако съществуват валидни законно обосновани основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите, по-специално определяне, разследване или защита на искове.
 2. Действията на администратора могат да бъдат предмет на жалба до председателя на Службата за защита на личните данни, ул. Stawki 2, 00-193 Варшава.
 3. Предоставянето на лични данни е доброволно, но е необходимо за функционирането на Уебсайта.
 4. Личните данни не се предават от трети държави по смисъла на разпоредбите за защита на личните данни. Това означава, че ние не ги изпращаме извън Европейския съюз.
 5. Информация за формулярите
 6. Уебсайтът събира информация, предоставена доброволно от потребителя, включително лични данни, ако такива са предоставени.
 7. Уебсайтът може да запазва информация за параметрите на връзката (време, IP адрес).
 8. Уебсайтът в някои случаи може да запазва информация, улесняваща свързването на данните във формуляра, с адреса на електронната поща на потребителя, който попълва формуляра. В този случай адресът на електронната поща на потребителя се появява в URL адреса на страницата, съдържаща формуляра.
 9. Данните, предоставени във формуляра, се обработват за целите, произтичащи от функцията на конкретния формуляр, например за обработка на заявка за услуга или бизнес контакт, регистрация на услуга и др. Всеки път контекстът и описанието на формуляра ясно посочват за какво се използва той.
 10. Администраторски дневници
 11. Информацията за поведението на потребителите на уебсайта може да бъде обект на вписване. Тези данни се използват за администриране на сайта.
 12. Важни маркетингови техники
 13. Операторът прилага статистически анализ на трафика на уебсайта чрез Google Analytics (Google Inc. със седалище в САЩ). Операторът не предава лични данни на оператора на тази услуга, а само анонимизирана информация. Услугата се основава на използването на бисквитки на крайното устройство на потребителя. По отношение на информацията за предпочитанията на потребителя, събрана от рекламната мрежа на Google, потребителят може да преглежда и редактира информацията, получена от “бисквитките”, като използва инструмента: https://www.google.com/ads/preferences/
 14. Информация за бисквитките
 15. Уебсайтът използва бисквитки.
 16. Файловете с бисквитки (т.нар. “бисквитки”) са ИТ данни, по-специално текстови файлове, които се съхраняват на крайното устройство на потребителя на уебсайта и са предназначени за използване на страниците на уебсайта. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който произхождат, времето на съхранението им на крайното устройство и уникален номер.
 17. Лицето, което поставя бисквитките на крайното устройство на Потребителя на Уебсайта и има достъп до тях, е операторът на Уебсайта.

 

 1. Бисквитките се използват за следните цели:
 2. поддържане на сесията на Потребителя на Уебсайта (след влизане в него), благодарение на което не се налага Потребителят да въвежда отново потребителското име и паролата си на всяка подстраница на Уебсайта;
 3. постигане на целите, изложени по-горе в раздела “Важни маркетингови техники”;
 4. Уебсайтът използва два основни вида бисквитки: “сесийни” бисквитки и “постоянни” бисквитки. Сесийните “бисквитки” са временни файлове, които се съхраняват на крайното устройство на Потребителя до излизане от системата, напускане на уебсайта или изключване на софтуера (уеб браузъра). Постоянните “бисквитки” се съхраняват на крайното устройство на Потребителя за времето, посочено в параметрите на “бисквитката”, или докато бъдат изтрити от Потребителя.
 5. Софтуерът за разглеждане на уебсайтове (уеб браузър) обикновено по подразбиране позволява съхраняването на бисквитки на крайното устройство на Потребителя. Потребителите на уебсайтове могат да променят настройките в тази област. Уеб браузърът позволява изтриване на бисквитките. Възможно е също така автоматично да се блокират бисквитките. Подробна информация по този въпрос е предоставена в помощта или документацията на уеб браузъра.
 6. Ограниченията на използването на “бисквитки” могат да засегнат някои от функционалностите, налични на Уебсайта.
 7. Бисквитките, поставени на крайното устройство на Потребителя на Уебсайта, могат да бъдат използвани и от субекти, които си сътрудничат с оператора на Уебсайта, по-специално: Google (Google Inc. със седалище в САЩ), Facebook (Facebook Inc. със седалище в САЩ), Twitter (Twitter Inc. със седалище в САЩ).
 8. Управление на файловете с “бисквитки” – как да давате и оттегляте съгласие на практика?
 9. Ако не желаете да получавате бисквитки, можете да промените настройките на браузъра си. Запазваме си правото, че деактивирането на “бисквитките”, необходими за процесите на удостоверяване, сигурност, поддържане на потребителските предпочитания, може да затрудни, а в крайни случаи да попречи на използването на уебсайтовете
 10. За да управлявате настройките на бисквитките, изберете използвания от вас уеб браузър от списъка по-долу и следвайте инструкциите: Edge или Internet Explorer или Chrome или Safari или Firefox или Opera

Мобилни устройства: Android или Safari (iOS) или Windows Phone