GDPR

ОРЗД

Администраторът на вашите лични данни (наричан по-долу Администратор) е Norint Sp. z o.o., със седалище Mizerna 16, 34-440 Kluszkowce, данъчен идентификационен номер NIP: 7352871737

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от администратора, по-точно за следните цели:

* за предприемане на действия преди сключването и изпълнението на дадено споразумение

* за информационни и маркетингови цели, въз основа на споразумението и в съответствие със съдържанието на споразумението.

* защита срещу външни и вътрешни заплахи (повишаване на безопасността на служителите и технологичната сигурност)

* с цел наемане на служители и извършване на процедури за набиране на персонал

Колко дълго обработваме личните данни на потребителите:

В зависимост от целта на обработката личните данни се съхраняват:

* за срока на договора и след приключването му, за да се изпълни правното задължение на администратора

* за период от време, съобразен с приложимото право

* и в случай на законово обосновани цели на администратора, включително директни продажби и маркетинг, докато субектът на данните не се съгласи.

На кого поверяваме личните данни на потребителите:

Получените лични данни на потребителите на фирмата-посредник могат да бъдат предоставени на работодатели, компании, предоставящи транспортни услуги в случай на резервация на самолетни билети, билети за влак и т.н., пощенски оператори, куриерски фирми, лица, предоставящи консултантски услуги на Norint Sp. z o.o., както и на правоприлагащи органи.

Можем да поверим лични данни за целите на обработката на субекти, които предоставят услуги по поддръжка от наше име, например: уеб хостинг, изпращане на бюлетини, счетоводни услуги, правни услуги, както и сервизна поддръжка на нашите ИТ системи.

Права, които се предоставят на потребителите, чиито данни се обработват:

Физическото лице има право на достъп до своите лични данни и право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, право на прехвърляне на данни, право на повдигане на възражения, право на оттегляне на съгласието по всяко време.

Физическото лице има право да подаде жалба до главния инспектор по защита на личните данни, при считане, че обработването на лични данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на потребителите във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на

такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ ЕС L 119, 04.05.2016 г.).